اندازه بازار

الوپیک چه تعداد راننده دارد؟

تعداد رانندگان مورد تایید الوپیک: ۸۰ هزار سفیر
(شامل موتور، وانت و سواری در تهران و ۵ شهر دیگه)

درصد قبولی و انجام درخواستها: نزدیک به ۸۰%

منبع آمار: عصر ایران ۵ آذر ۹۷

دکمه بازگشت به بالا