اندازه بازار
موضوعات داغ

درآمد ایسمینار در سال ۹۸ چقدر رشد کرده است؟

دستاوردهای کمی ایسمینار:

آمارهای زیر تا پایان مهرماه ۹۸ می‌باشد:

تعداد کاربران فعال از ابتدای سال ۹۸: +۱۴۰۰۰ کاربر
تعداد کل کاربران ایسمینار از ابتدای سال ۹۷: +۲۲۰۰۰ کاربر
متوسط رشد ماهیانه درآمد هفت ماهه اول سال: ۱۲ درصد
متوسط رشد ماهیانه فروش هفت ماهه اول سال: ۲۲ درصد
نسبت فروش مهر ماه به ابتدای سال ۹۸: ۲۲۳ درصد
نسبت درآمد مهر ماه به ابتدای سال ۹۸: ۲۱۹ درصد
نسبت کاربران فعال مهر ماه نسبت به ابتدای سال ۹۸: ۵۲۷ درصد
نسبت کاربران پرداخت‌کننده مهر ماه نسبت به ابتدای سال ۹۸: ۲۶۹ درصد

منبع آمار: دیسکاپ، ۴ آبان ۹۸

این آمار توسط دیسکاپ راستی آزمایی شده است. 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا