اندازه بازار

نتايج تحقيقات گروه emrc از تاثير كرونا

آمار خريد در دوران كرونا

تعداد شركت‌كنندگان در نظرسنجي:
۱۰۰۰+ نفر از شش شهر بزرگ ايران

تغييرات حجم خريد وسايل بهداشت فردي و خانوادگي:
۳۴% افزايش

ميزان خريدهاي سوپرماركتي در دوران كرونا:
غيرحضوري: ۹%
تلفني: ۳%

پيش بيني ادامه خريد غيرحضوري:
ادامه خريد غيرحضوري: ۵۰% افراد
بازگشت به خريد حضوري: ۵۰% افراد

انتظار مصرف‌كنندگان از برندها:
انتظار كاهش يا ثبات قيمتي از برندهاي فعال:
از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر

منبع آمار: ۲۲ مرداد ۹۹، ديجياتو (نويسنده: آرش پارساپور)

دکمه بازگشت به بالا