بازیگران اصلی

چند درصد از فروشنده‌های کافه بازار غیرفعال شدند؟

تعداد برنامه‌های کافه بازار از سال ۹۴ تا انتهای ۹۸:

۸۴۰۰۰+ برنامه فعال فروشنده

تعداد فروشنده‌های فعال در سال ۹۸: ۳۲۰۰۰
    تعداد فروشنده‌های جدید در سال ۹۸: ۳۵۰۰
    تعداد فروشنده‌های فعال پیوسته از سال ۹۷: ۲۶۰۰۰
    تعداد فروشنده‌های غیرفعالی که دوباره در سال ۹۸ فعال شده: ۲۶۰۰
میزان ریزش فروشنده‌ها در سال ۹۸: ۱۵۰۰۰ (۳۶%)

نرخ ریزش برنامه‌های فروشنده از ابتدای عمر کافه بازار:

سال ۹۵: ۲۷%
سال ۹۶: ۳۱%
سال ۹۷: ۳۱%
سال ۹۸: ۳۶%

تعداد خریدار برنامه‌ها:

۳ میلیون

    تعداد خریدار جدید در سال ۹۸: ۱.۷۵ میلیون
    تعداد خریدار فعال پیوسته از سال ۹۷: ۹۰۰ هزار
    تعداد خریدار غیرفعالی که دوباره در سال ۹۸ فعال شده: ۳۵۰ هزار
میزان ریزش خریدار: ۱.۸۶ میلیون (۶۸%)

نرخ ریزش خریدار برنامه‌ها از ابتدای عمرکافه بازار:

سال ۹۴: ۵۸%
سال ۹۵: ۷۱%
سال ۹۶: ۷۴%
سال ۹۷: ۷۴%
سال ۹۸: ۶۸%

منبع آمار: کافه بازار، ۱۵ اردیبهشت ۹۹

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا